muabanchothue simphongthuysaigon batdongsantpthuduc thuduccityland

muabanchothue simphongthuysaigon batdongsantpthuduc thuduccityland

Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý

Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý

muabanchothue simphongthuysaigon batdongsantpthuduc thuduccityland

Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý

Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý

muabanchothue simphongthuysaigon batdongsantpthuduc thuduccityland

Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý

Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý

muabanchothue simphongthuysaigon batdongsantpthuduc thuduccityland
Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý
Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý
muabanchothue simphongthuysaigon batdongsantpthuduc thuduccityland
Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý
Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý
Menu

Những canh giờ đẹp xấu của ngày rằm năm quý mão theo dịch lý

GIỜ NGÀY THÁNG NĂM    
1 15 1 4    
           
GIỜ QUẺ CHỦ QUẺ HỖ QUẺ BIẾN HÀO BIẾN

23 - 01

(giờ tý)

1 CHẤN - TỐN ĐOÀI - CÀN CHẤN - KHẢM 3
LÔI PHONG HẰNG TRẠCH THIÊN QUẢI LÔI THỦY GIẢI
CÁT HUNG CÁT
TRƯỜNG CỬU. Lâu dài, chậm chạp, lâu bền, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa cũ. Đạo nghĩa vợ chồng lâu dài. DỨT KHOÁT. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, cổ phần, thôi, khai lề lối. Lợi đã cùng ắt thôi. NƠI NƠI. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải.
           

01 - 03

(giờ sữu)

2 CHẤN - KHẢM KHẢM - LY KHÔN - KHẢM 4
LÔI THỦY GIẢI THỦY HỎA KÝ TẾ ĐỊA THỦY SƯ
CÁT CÁT HANH CÁT
NƠI NƠI. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải. HIỆN HỢP. Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ. Việc nhỏ thì thành. CHÚNG TRỢ. Đông chúng, vừa làm thầy, vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, níu nắm nhau qua truông, nâng đỡ. Quần chúng ủng hộ.
           

03 - 05

(giờ dần)

3 CHẤN - CẤN ĐOÀI - TỐN ĐOÀI - CẤN 5
LÔI SƠN TIỂU QUÁ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ TRẠCH SƠN HÀM
BÌNH HÒA LỢI CÁT
BẤT TÚC. Thiểu lý, thiểu não, hèn mọn, nhỏ nhặt, bẩn thỉu, thiếu cường lực. Trên dưới gian nan, vất vả, buồn thảm. CẢ QUÁ. Cả quá ắt tai họa, quá mức thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Cỏ non bị sương tuyết phủ. THỤ CẢM. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động. Nam nữ có tình ý.
           

05 - 07

(giờ mão)

4 CHẤN - KHÔN KHẢM - CẤN LY - KHÔN 0
LÔI ĐỊA DỰ THỦY SƠN KIỂN HỎA ĐỊA TẤN
LỢI HUNG CÁT
THUẬN ĐỘNG. Dự bị, dự phòng, canh chừng, sớm, vui vầy. Trên dưới vui vẻ. TRỞ NGẠI. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn. Đi đứng khó khăn. HIỂN HIỆN. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Rồng hiện điềm lành.
           

07 - 09

(giờ thìn)

5 CHẤN - CÀN ĐOÀI - CÀN CHẤN - TỐN 1
LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG TRẠCH THIÊN QUẢI LÔI PHONG HẰNG
CÁT HUNG CÁT
TỰ CƯỜNG. Ý riêng, bụng nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường. Chim Phượng trên núi cao chót vót. DỨT KHOÁT. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, cổ phần, thôi, khai lề lối. Lợi đã cùng ắt thôi. TRƯỜNG CỬU. Lâu dài, chậm chạp, lâu bền, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa cũ. Đạo nghĩa vợ chồng lâu dài.
           

09 - 11

(giờ tỵ)

6 CHẤN - ĐOÀI KHẢM - LY CHẤN - CHẤN 2
LÔI TRẠCH QUY MUỘI THỦY HỎA KÝ TẾ BÁT THUẦN CHẤN
HUNG CÁT HANH BÌNH HÒA
XÔN XAO. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng vu Quy. Ma quái. HIỆN HỢP. Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ. Việc nhỏ thì thành. ĐỘNG DỤNG. Rung động, sợ hãi do chấn động, nổ vang, chấn khởi, chấn kinh. Chấn động khắp muôn trùng.
           

11 - 13

(giờ ngọ)

 

7 CHẤN - LY ĐOÀI - TỐN CHẤN - CHẤN 3
LÔI HỎA PHONG TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ BÁT THUẦN CHẤN
CÁT HANH LỢI BÌNH HÒA
HÒA MỸ. Thịnh đại, được mùa, chung sức, chung lòng. CẢ QUÁ. Cả quá ắt tai họa, quá mức thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Cỏ non bị sương tuyết phủ. ĐỘNG DỤNG. Rung động, sợ hãi do chấn động, nổ vang, chấn khởi, chấn kinh. Chấn động khắp muôn trùng.
           

13 - 15

(giờ mùi)

8 CHẤN - CHẤN KHẢM - CẤN KHÔN - CHẤN 4
BÁT THUẦN CHẤN THỦY SƠN KIỂN ĐỊA LÔI PHỤC
BÌNH HÒA HUNG BÌNH HÒA
ĐỘNG DỤNG. Rung động, sợ hãi do chấn động, nổ vang, chấn khởi, chấn kinh. Chấn động khắp muôn trùng. TRỞ NGẠI. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn. Đi đứng khó khăn. TÁI HỒI. Lại có, trở về, bên ngoài, phản phục. Ngoài núi lại còn có núi.
           

15 - 17

(giờ thân)

9 CHẤN - TỐN ĐOÀI - CÀN ĐOÀI - TỐN 5
LÔI PHONG HẰNG TRẠCH THIÊN QUẢI TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ
CÁT HUNG LỢI
TRƯỜNG CỬU. Lâu dài, chậm chạp, lâu bền, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa cũ. Đạo nghĩa vợ chồng lâu dài. DỨT KHOÁT. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, cổ phần, thôi, khai lề lối. Lợi đã cùng ắt thôi. CẢ QUÁ. Cả quá ắt tai họa, quá mức thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Cỏ non bị sương tuyết phủ.
           

17 - 19

(giờ dậu)

10 CHẤN - KHẢM KHẢM - LY LY - KHẢM 0
LÔI THỦY GIẢI THỦY HỎA KÝ TẾ HỎA THỦY VỊ TẾ
CÁT CÁT HANH HUNG
NƠI NƠI. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải. HIỆN HỢP. Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ. Việc nhỏ thì thành. THẤT CÁCH. Thất bác, mất mát, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng. Trong cái lo có cái mừng.
           

19 - 21

(giờ tuất)

11 CHẤN - CẤN ĐOÀI - TỐN CHẤN - LY 1
LÔI SƠN TIỂU QUÁ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ LÔI HỎA PHONG
BÌNH HÒA LỢI CÁT HANH
BẤT TÚC. Thiểu lý, thiểu não, hèn mọn, nhỏ nhặt, bẩn thỉu, thiếu cường lực. Trên dưới gian nan, vất vả, buồn thảm. CẢ QUÁ. Cả quá ắt tai họa, quá mức thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Cỏ non bị sương tuyết phủ. HÒA MỸ. Thịnh đại, được mùa, chung sức, chung lòng.
           

21 - 23

(giờ hợi)

12 CHẤN - KHÔN KHẢM - CẤN CHẤN - KHẢM 2
LÔI ĐỊA DỰ THỦY SƠN KIỂN LÔI THỦY GIẢI
LỢI HUNG CÁT
THUẬN ĐỘNG. Dự bị, dự phòng, canh chừng, sớm, vui vầy. Trên dưới vui vẻ. TRỞ NGẠI. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn. Đi đứng khó khăn. NƠI NƠI. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải.
Tin tức khác

hỗ trợ trực tuyến

0909.19.31.31
Mr.Tân
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype
0939.51.22.99
Mr.Phúc
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype
0909.19.31.31
Mr.Điền
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype
0931.45.65.65
Mr.Tuấn
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype
0896.925.925

Dự án nổi bật

Tư vấn tài chính

Khách hàng tiêu biểu

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
backtop